Лабораторія


На базі нашої вимірювальної лабораторії «Центр Лтд» пропонує виконання нижченаведених сертифікованих робіт і послуг.

1. Стічні води, поверхневі, підземні води (завислі речовини, сухий залишок,амонійний азот, азот загальний, АПАР, БСКп, жири, залізо загальне, марганець, мідь, нікель, нітрат-іон, нітрит-іон, нафтопродукти, окислюваність, сульфати, сульфіди, свинець, твердість, фенол, фосфат-іон, фосфор загальний, формальдегід, фториди, хлориди, хром(VI), хром (ІІІ), ХПК, цинк, ціаніти, водневий показник, запах, кислотність, лужність, кольоровість):
- Хіміко – аналітичний контроль стічних вод (визначення вмісту шкідливих речовин, 22 інгредієнти);
- Аналіз води, що використовується для побутово – виробничих та технічних потреб;
- Аналіз осаду, що накопичується у первинному відстійнику;
- Аналіз очищеної води, яка поступає в грунт.

2. Грунти(амоній, бензол, вологість, важкі метали, комплексні гранульовані азотно-калійні добрива, кислотність, кобальт,ксилол, марганець, нафтопродукти, нітрати, ртуть, свинець, сірководень, стирол, сульфат-іони, толуол, формальдегід, фосфор, фтор, хлорорганічні пестициди, хлорорганічні інсектициди):
- Хіміко – аналітичний контроль грунтів (визначення вмісту шкідливих речовин).

3. Повітря. Досліджння на кордоні санітарто – захисної зони підприємства:
- Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин на кордоні санітарно – захисної зони підприємства.

4. Вимірювання акустичних величин та оптико – фізичні вимірювання(шум на санітарно – захисній території):
- Проведення вимірювань рівня звуку та звукового тиску в октавних смугах частот на межі санітарно-захисної зони підприємства;
- Шум на територіїжитлової забудови;
- Шум, транспортні потоки;
- Шум, вібрація в приміщені житлових та громадських споруд;
- Оформлення протоколів досліджень;
- Освітленість в приміщені житлових та громадських споруд(Оформлення протоколів досліджень).

5. Вимірювання радіологічних показників:
- Вимірювання іонізуючих випромінювань - Потужність дози зовнішнього гамма-випромінювання в об’єктах довкілля;
- Гамма - випромінювання. еквівалентна рівноважна об’ємна активність (ЕРОА) радону-222;
- Спектрометричні дослідження;
- Розробка та затвердження паспорту радіаційної якості сировини, продукції.